En ToGrowfy nos encantan los proyectos de crecimiento y, como consultores de ACC10, solemos participar en la mejora del área financiera y de control de gestión. La experiencia suele ser muy positiva, sobre todo cuando el equipo de la empresa se involucra de forma notable. Ese fue el caso de Witte & Sola, una empresa industrial, con un equipo altamente motivado hacia la mejora y la excelencia. Pocos meses después de finalizar el proyecto recibimos copia de este correo electrónico enviado por la dirección a los responsables del programa 360º de ACC10, que refleja de forma clara los beneficios de poner orden en el área de dirección financiera y control de gestión.

 Bona tarda benvolguts amics/amigues,

Em poso en contacte amb vosaltres per tal de compartir els nostres resultats. Hem superat ja el primer trimestre de 2011 i ens toca fer una primera avaluació de les millores aconseguides des del 31 de desembre passat.  Aquest és un exercici que considero que és adequat enfront de la nostra participació en el programa 360º pel qual vàrem reestructurar l’àrea de Finances i Control de Gestió dins del darrer trimestre 2010.

 Les fites més significatives aconseguides són:

  • L’exemplar implantació del pressupost 2011 i la utilització regular i integrada del mateix per part dels departaments.
  • Seguiments mensuals acurats, informació de Control de Gestió compartida i valorada.
  • Seguiment més fidel de la tresoreria i control a mitjà termini, amb la utilització d’eines integrades en el sistema.
  • Nova estructuració bancaria (nou pool bancari)
  • Reducció significativa de pòlisses infrautilitzades
  • L’Elaboració del pressupost d’inversions, ens ha encaminat cap a la sol·licitud d’uns d’ajuts a la competitivitat del Ministeri d’Indústria (31.12.2010), el qual ens ha estat concedit
  • Aquesta concessió ens ha provocat la creació i estructuració d’un nou àmbit d’innovació a Witte y Solà i per tant, la incorporació d’un enginyer a càrrec
  • A causa d’això, també ha sigut convenient implantar un nou mòdul de SAP, anomenat PS dedicat al control i seguiment dels projectes d’inversió i la seva documentació. Avui dia ja és perfectament operatiu i clarificador
  • Finalment i no menys important, s’ha desenvolupat un cert ambient d’implicació positiva al voltant del control i les finances;  “estan de moda”

 Per tot això, ens  plau comunicar-vos-ho i un cop mes, puc considerar el vostre programa com un cas d’èxit molt satisfactori per a nosaltres.

 Aprofito també per destacar la important col·laboració que en tot aquest projecte hem rebut de ToGrowfy en les persones de l’Argelia Garcia i Ariadna Suñol, que han fet una gran tasca tutora.

 Moltes gràcies

Una cordial salutació

 Xavier Solá · Direcció General

Witte y Solá, S.A.